Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 | Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst via de Webshop tussen V.O.F. Kilba, hierna te noemen "verkoper", en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.


Artikel 2 | Definities

 1. Product: zaden, plantmateriaal en/of andere zaken en/of overeengekomen diensten.
 2. Bewerken: het behandelen van het product ten behoeve van, maar niet uitsluitend voor, de verbetering van de verzaaibaarheid, de opkomst en/of verspreiding en/of voorkoming van ziekten en plagen.


Artikel 3 | Aanbieding en prijzen

 1. De door verkoper op de website geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door hem/haar steeds worden herroepen. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
 2. Aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk - waarbij onder schriftelijk ook digitaal wordt verstaan - worden aanvaard; verkoper heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
 3. Indien koper een aanbieding aanvaardt, heeft verkoper niettemin het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding (mondeling of) schriftelijk te herroepen, in welk geval er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.


Artikel 4 | Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

 1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
 2. Koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.


Artikel 5 | Bestelling en levering

 1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
 2. Verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
 3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
 4. Het is verkoper toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van verkoper in Warmenhuizen (Nederland) volgens de Incoterms 2010. Administratie- en verzendkosten worden separaat in rekening gebracht.
 6. Verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 7. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.
 8. Koper dient bij het plaatsen van de bestelling en op eerste verzoek van verkoper, schriftelijk aan te geven welke data, specificaties en documenten nodig zijn om bij levering te kunnen voldoen aan de regelgeving van het land van bestemming, bijvoorbeeld de eisen ten aanzien van facturering, fytosanitaire certificaten, internationale certificaten en andere importdocumenten.
 9. Geleverde goederen worden niet retour genomen.


Artikel 6 | Opschorting

 1. Indien koper in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen
 • zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat koper hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen);
 • kan verkoper van koper volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door koper.
 1. Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door koper te verlangen, indien aannemelijk is dat koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.


Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud

 1. De door verkoper geleverde producten blijven het eigendom van verkoper, totdat koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één van zijn verplichtingen jegens verkoper.
 2. Door verkoper afgeleverde producten, die krachtens artikel 7, lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
 3. Het is koper niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

Artikel 8 | Betaling
De betaling van de bestelde producten dient door verkoper ontvangen te zijn, voordat door hem aan koper geleverd wordt.


Artikel 9 | Incassokosten 
Als koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van koper.


Artikel 10 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, welke niet aan verkoper is toe te rekenen, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
 2. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
 3. Indien de overmacht langer dan 160 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.


Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het (de) product(en), tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper en/of haar werknemers.
 2. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 10 is verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet of niet-tijdige levering noch voor het niet correct aangeven van de eisen als bedoeld in artikel 5, lid 8, indien hierdoor de bestelling niet of niet tijdig geleverd kan worden.
 4. Koper is verplicht de schade, ten aanzien van de geleverde producten waarover hij een klacht bij verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaad en plantmateriaal dat niet door of in opdracht van verkoper is vermeerderd en/of gereproduceerd.
 6. Indien verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de producten; verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.


Artikel 12 | Gebruik en garantie

 1. Verkoper garandeert dat het geleverde product naar haar beste vermogen zal voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal koper hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat het geleverde product voldoet aan het doel dat koper hieraan geeft.
 2. Alle door verkoper verstrekte kwaliteitsgegevens zijn uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare testen. De verstrekte kwaliteitsgegevens geven enkel het gerealiseerde resultaat bij verkoper aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de verstrekte gegevens en het gerealiseerde resultaat bij koper. Het gerealiseerde resultaat is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen en/of de klimaatomstandigheden.
 3. Elke eventuele garantie van de zijde van verkoper vervalt, indien koper de producten bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.


Artikel 13 | Gebreken; klachttermijnen

 1. Koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste producten zijn geleverd;
 • of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, paklijst- en/of factuurgegevens aan verkoper te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, paklijst- en/of factuurgegevens te melden aan verkoper.
 3. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de producten en, in geval van doorverkoop van de producten, van zijn afnemers. Indien koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 4. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid kan op verzoek van één der partijen een onderzoek plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland. De met dit onderzoek verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Dit verzoek moet zijn ingediend binnen 6 maanden na de eerste melding van het probleem bij de wederpartij. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het bij verkoper door de Naktuinbouw genomen en beheerde monster. De uitslag van dit onderzoek bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 18 genoemde instanties.
 5. In geval van een geschil tussen partijen, verplicht de klagende partij zich om verkoper, of door hem ingeschakelde deskundigen en/of instanties, toegang te verlenen tot alle relevante documenten en locaties teneinde onderzoek te kunnen uitvoeren in verband met verifiëring van de klacht.


Artikel 14 | Informatievoorziening

 1. Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. Koper dient zelf te beoordelen of de producten geschikt zijn om te worden gebruikt voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden.
 2. Bij de door verkoper gegeven informatie wordt verstaan onder:
 • 'immuniteit': een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke plaag of ziekte;
 • 'resistentie': het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken alsmede de schade die zij veroorzaakt, in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en plaag- of ziektedruk. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.
Twee niveaus van resistentie worden beschreven:
 1. hoge resistentie (HR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk sterk in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.
 2. intermediaire resistentie (IR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen, onder vergelijkbare milieuomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk.
 • 'vatbaar': het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken.


Artikel 15 | Voorbehoud tot reproductie en/of vermeerdering

 1. Het is koper niet toegestaan de geleverde producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan te gebruiken voor verdere vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal. Tevens is het niet toegestaan producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan:
 1. te behandelen of te gebruiken ten behoeve van vermeerdering,
 2. te koop aan te bieden,
 3. te verkopen,
 4. in en/of uit te voeren en/of
 5. het voor één van deze doeleinden in voorraad te hebben.
Dit geldt evenzeer voor van een geleverd ras wezenlijk afgeleide rassen.
 1. Ingeval van doorverkoop van de geleverde producten, moet dit beding door koper op straffe van een boete per overtreding ook worden opgelegd aan zijn eigen afnemer. De hoogte van de boete is ten minste gelijk aan het door koper genoten voordeel.
 2. Koper is verplicht de kwekersrechthouder of iemand die namens hem controleert, direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf, ook en met name de kassen van het bedrijf, opdat verkoper controlehandelingen kan (laten) verrichten indien bij verkoper het vermoeden bestaat dat er sprake is van vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal. Onder bedrijf wordt in dit geval verstaan tevens de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens de telers worden verricht. Koper dient daarbij desgevraagd direct inzage te geven in zijn administratie met betrekking tot het relevante uitgangsmateriaal.


Artikel 16 | Gebruik van merken en tekens
Het is koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van verkoper met de door hem aangebrachte merken en tekens.


Artikel 17 | Conversie

 1. Indien een bepaling uit deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
 2. In dat geval behouden de overige bepalingen in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Webshop zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.


Artikel 18 | Geschillenbeslechting

 1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter te Alkmaar in Nederland.
 2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen.


Artikel 19 | Toepasselijk recht en overige toepasselijke voorwaarden

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met dwingend Nederlands recht.